Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Rakennus Otso Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 25.05.2018.


1. Rekisterinpitäjä

Rakennus Otso Oy,

Kylävuorentie 29

04130 SIPOO


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Otso Korhonen
0400 433416
rakennus.otso@kolumbus.fi

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri ja työntekijärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito
asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja työntekijäsuhteiden ylläpito

Henkilötietoja voidaan luovuttaa rekisterissä olevan
suostumuksella työsuoritusta edistävään toimeen, kuten tavarantoimittajalle,
työsuoritukseen osallistuvalle tai vastaavalle taholle.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai
profilointiin.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi,
asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite,
osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot,
muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin sille on rekisterinpitäjän liiketoimintaan liittyvä perusteltu syy.
Perusteltu syy voi olla esimerkiksi voimassa oleva asiakassuhde tai muu sopimussuhde.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja
muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen
vuoksi tarpeellista. Tällöinkin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä
tietosuojan tasosta tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan
henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen
luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä,
tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän
turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden, henkilötietojen
käsittelyyn osallistuvan henkilöstön sekä alihankkijoiden ohjeistaminen.

Rekisterinpitäjä voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille tai alihankkijoille, jolloin yhtiö varmistaa riittävillä
sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja
lainmukaisesti

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut
tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai
puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.